Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

19/10/2017


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

30.025.147

TỔNG QUAN

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3832 552
Email: sdh@ac.udn.vn

Trưởng Ban
PGS.TS. Võ Xuân Tiến

Phó Trưởng Ban
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

1) Chức năng:
              Tham mưu cho lãnh đạo Đại học Đà Nẵng về công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học, gồm hai bậc đào tạo là thạc sĩ và tiến sĩ.

2) Nhiệm vụ:
              a)   Xây dựng, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phương hướng, kế hoạch, nội dung, chương trình công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học nhằm mục đích phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Đại học Đà Nẵng, góp phần thực hiện mục tiêu để Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học nghiên cứu.
              b)   Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học, tổng kết, đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng.
              c)   Phối hợp với Ban TCCB thực hiện chế độ bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học đối với đội ngũ cán bộ của Đại học Đà Nẵng.
              d)   Phối hợp với Ban KHCN và MT trong các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và triển khai khoa học công nghệ trong các trường và các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng.
              e)   Phối hợp với Ban KH-TC trong các công tác liên quan đến xây dựng kinh phí, phân bố và quản lý kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.
              f)    Phối hợp với Ban HTQT trong việc xây dựng, thực hiện và quản lý các Đề án hợp tác và liên kết quốc tế trong đào tạo sau đại học.

Stt

Họ và tên

Chức vụ Phone Mobile
1   PGS. TS. Võ Xuân Tiến Trưởng Ban   3824678   0913423115
2   PGS. TS. Phan Cao Thọ Phó Trưởng Ban   0511.3824688   0913. 405145
3   PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban   0511.3824677   0913403739
4   ThS. Huỳnh Thị Đoan Trang Chuyên viên   0511 3832552   0983040223;0905062630
5   ThS. Võ Đình Nam Chuyên viên   05113832552   0983301309
6   ThS. Lê Quang Đức Chuyên viên   0511 3832552   0914 525 353
7   Phạm Thị Ngọc Diệu Chuyên viên   0511 3824268   0906 542 259
8   Nguyễn Thị Bích Huyền Chuyên viên   0511 3832552   0982 765 416

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn